Aktom o proceni rizika, radna mesta u PD „Kostolac-Usluge“ d.o.o. nisu procenjena kao mesta sa povećanim rizikom. Svi zaposleni, prilikom zasnivanja radnog odnosa a i u drugim zakonom predviđenim slučajevima se obučavaju za bezbedan i zdrav rad. Kontinuirano se sprovode mere za smanjivanje i eventualnu eliminaciju štetnosti i opasnosti, a samim tim i za smanjenje i sprečavanje rizika. Sve povrede koje su se dešavale na radnim mestima, od strane lekara ocenjene su kao lake.

Poboljšavanjem saradnje sa korisnicima naših usluga i stalno poboljšavanje mera bezbednosti i zaštite na radu težimo da se broj povreda smanji na najmanju moguću meru do njihove potpune eliminacije.

o nama